Thiết lập là tính năng dùng để tạo ra các Nhóm và xây dựng nên cấu trúc của một chatbot.

Nhóm là một đơn vị cơ bản của bot. Một nhóm thường bao gồm một hoặc nhiều thẻ được gửi cùng lần đến người dùng bot.

Bạn có thể liên kết các nhóm với nhau bằng cách sử dụng các nút trong thẻ văn bản, thẻ hình và chữ,…

1. Đầu tiên, bạn tạo một nhóm mới mà bạn muốn liên kết

2. Sau đó, bạn tạo một nút trong nhóm hiện có, điền đầy đủ tiêu đề, mô tả… rồi liên kết đến nhóm đã được tạo ở bước 1 bằng các loạt nút

Khi người dùng nhấn vào nút đó thì họ sẽ nhận được các kết quả là nhóm đã được tạo ở bước 1.

Ví dụ:

Ở ví dụ này, khi người dùng nhấn vào “Chi tiết” trong thẻ Điểm Tâm ở nhóm “THỰC ĐƠN” (Hình 2) thì sẽ nhận được kết quả là nhóm “1. ĐIỂM TÂM” đã được tạo ở hình 1.

Các nhóm còn giúp người tạo bot sắp xếp các thẻ theo ý muốn.

– Bạn có thể di chuyển các thẻ giữa các nhóm với nhau.

– Bạn có thể di chuyển các thẻ trong 1 nhóm.

– Bạn có thể tạo, xóa, và đổi tên các thẻ, ngoại trừ các nhóm mặc định.

Trường hợp di chuyển các thẻ giữa các nhóm với nhau